Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου: __________________

Ημερομηνία: ____ / ____ /20____

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΘΕ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. _____________________________________ΤOY / ΤΗΣ
Όνομα: ____________________________
Επώνυμο: __________________________
Όνομα Πατρός: ____________________
Κάτοικος: __________________________
Οδός: ____________________ Αρ.: ____
Α.Δ.Τ. _____________________________
Α.Φ.Μ. ____________________________
Τηλέφωνο: ________________________
E-Mail: ___________________________


ΠΡΟΣ
1. ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) οδός Λυκούργου 10-Αθήνα 10551 e-mai: info@idika.gr
2. ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΓΠΣΔΔ_ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης – Μοσχάτο 18346 Αττικής e-mail: gen-gramm@gsis.gr
3. ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ), Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα Τμήμα υπευθύνου προσωπικών δεδομένων Πανεπιστημίου 20 ΤΚ 10184 e-mail dpo@aade.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523 e-mail: contact@dpa.gr

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016:» Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Το Άρθρο 8 παρ.1 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(«Χάρτης») και το Άρθρο 16παρ.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι «κάθε Πρόσωπο έχει δικαίωμα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν».

Περαιτέρω σύμφωνα τόσο με το Εσωτερικό Δίκαιο όσο και με το Διεθνές δεν επιτρέπονται όχι μόνον υποχρεωτικά εμβόλια αλλά και Οποιεσδήποτε Ιατρικές Πράξεις που μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον με την εν γνώσει ελεύθερη συναίνεση του Ασθενούς. Βλέπε Συνημμένη Γνωμοδότηση του Ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κα Προέδρου της Ένωσης Συνταγματολόγων Ελλάδας αλλά και Επιτίμου Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων Κου Γεωργίου Κασσιμάτη καθώς και α) Απόφαση ΣτΕ 252/4-2020, Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ),Ν.3418/2005, Ν.4512/2018-Άρθ.338. Διεθνής Σύμβαση του OVIEDO, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ο.Η.Ε)- Τρίτο Μέρος /Άρθρο 7,Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ρώμης (ΕΣΔΑ)και πλείστες άλλες Διεθνείς Συμβάσεις που απολύτως όλες και κατηγορηματικά απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, και οποιαδήποτε επέμβαση στο αυτεξούσιο του Ανθρώπου και στον οποιονδήποτε περιορισμό του με καταγραφή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, χάριν της προστασίας του Κοινωνικού συνόλου (βλέπε ΕΣΔΑ- Άρθρο 5παρ.1εδ1επ.).

Αντ αυτών με την παρ,2 του Άρθρ. 24 του Ν. 4865/2021 ορίσθηκε ότι για δήθεν επιτακτικούς λόγους Δημόσιας Υγείας οφείλουν να «εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοιού COVID-19, όλα τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν την κατοικία η την διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31-12-1961 και θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη η την μοναδική δόση έως την 16-1-2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην παρ.4 ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται Διοικητικό Πρόστιμο εκατό(100) ευρώ μηνιαίως». Για tην επιβολή του Προστίμου αυτού διαβιβάζονται τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,για την προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορά των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας95/46ΕΚ για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) (L 119), από την Εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε) στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων Φυσικών Προσώπων.

Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του Άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα Άρθρα 55 και 55Α του Ν.4764/2020(ΦΕΚ256Α) και στο Άρθρο 29 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ75Α), η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του Ν. 4684/2020(ΦΕΚ 86Α).

Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και υπό την αυτή ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις το ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019(ΦΕΚ 137Α). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων Φυσικών Προσώπων».

Επειδή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχετε την ιδιότητα των υπευθύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που με αφορούν, διότι υπάγομαι στην ηλικιακή κατηγορία των αναφερομένων στον παραπάνω Νόμο, όμως η επεξεργασία αυτή των ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων η οποία γίνεται χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό επαρκή στοιχεία και χρονικά όρια και επιπροσθέτως από ΜΗ Θεσμοθετημένο όργανο, συνιστά:

  1. Εντελώς ψευδές το γεγονός Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, το οποίο χάριν συντομίας, καταρρίπτεται απόλυτα στοιχειοθετώντας μάλιστα την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση ΕΚΛΗΜΑΤΩΝ κατά της Ανθρωπότητας των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού Χάρτη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (Ν.3003/2002),του Διεθνούς Συμφώνου για τα Πολιτικά Δικαιώματα ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ-ΑΡΘΡΟ 7(Ν.2462/1997- ΦΕΚ 25Α), καθώς επίσης και Εσχάτης Προδοσίας (Ποινικός Κώδικας-Άρθρο 134), και άλλα ελαφρύτερα του Ποινικού Κώδικα, μετά τη Δήλωση δημόσια και αβίαστα στην Κάμερα του Καθηγητή Δημόσιας Υγείας και Μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Κου Τάκη Παναγιωτόπουλου(https://youtu.be/GMNSVsr4LL8Γ ),για το Ποινικό και Αστικό Μέρος των Υπευθύνων για τα Εγκλήματα αυτά, επιφυλάσσομαι και θα προσφύγω στα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια.
  2. Απαράδεκτη διάκριση, διότι αφορά τα αν των 60 ετών άτομα, στα οποία επιβάλλει αυθαίρετες διακρίσεις, εκβιαστικές καταστρατηγώντας τόσο το Εσωτερικό όσο και το Διεθνές Δίκαιο και το δικαίωμα των Προσωπικών Δεδομένων. Συνιστά απαράδεκτη και μη Νόμιμη διάκριση που υφίσταται μεταξύ των Πολιτών χωρίς αντικειμενική και Επιστημονική αιτιολόγηση αλλά με εξαπάτηση και εκβιασμό(βλέπε ανωτέρω VIDEO), και στερείται αναλογικότητας και αληθούς αιτιολογίας.
  3. Συνιστά άμεση συνδρομή στην τέλεση από Όργανα του Κράτους, πράξης που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα του Ανθρώπου βάσει των διατάξεων του Άρθρου 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Άρθρων 5επ.του Κεφ.ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Βιοηθικής (OVIEDO), και, δεύτερον, τέλεσης πράξης κατά των άνω των 60 ετών Προσώπων, η οποία παραβιάζει την από το Διεθνές Δίκαιο και το Σύνταγμα απαγόρευση των διακρίσεων, Θεμελιώδη Αρχή της προστασίας της αξίας του Ανθρώπου (Σύνταγμα Άρθρ.2παρ.1).
  4. Παραβιάζει ολόκληρο το Διεθνές Δίκαιο, όπως αυτό δημιουργήθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζοντας από την Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε και τον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε. (ΔΕΚ/1948-ΙΑΝ/1949) και των εκείθεν Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων
  5. Συνιστά συνδρομή σε παράνομη Βία και απειλή κατά της Ζωής, διότι υποχρεώνει τον εμπλεκόμενο Πολίτη άνω των 60 ετών, με την απειλή άμεσου βιοποριστικού κινδύνου, σε ιατρική πράξη ήτοι σε υποχρεωτικό «εμβολιασμό» με ενέσιμο σκεύασμα, και μάλιστα σε πολλές δόσεις, που αναφέρεται ως «εμβόλιο» το οποίο μάλιστα, όπως ομολογείται ακόμα και από τους κατασκευαστές βρίσκεται και σε….πειραματική φάση και για το οποίο έχουν αναφερθεί και από επίσημες πηγές αλλά και από τις ίδιες τις παρασκευάστριες Εταιρείες, παρενέργειες όπως μεταξύ άλλων μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, θρομβώσεις αλλά και Θάνατοι, πράγμα το οποίο αποδεικνύει το μη βέβαιο και ασφαλές του εγχειρήματος, και το Δικαίωμα της Άρνησης, σύμφωνα και με την αρχή της πρόληψης.

Επισημαίνεται, εξ άλλου, ότι η τυχόν Νόμιμη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λόγους Δημόσιας Υγείας, ανεξαρτήτως συναίνεσης, αφ ενός μεν υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα, τα οποία εν προκειμένω δεν αναφέρονται καν ποια είναι και από ποιους τηρούνται, αφ ετέρου δε, σημαίνει αποκλειστικά τη Νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1338/2008 δηλαδή την Δημόσια Υγεία, εννοούμενη ως το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την Υγεία, συγκεκριμένα την κατάσταση της Υγείας, περιλαμβανομένων της νοσηρότητας και της αναπηρίας, τους καθοριστικούς παράγοντες που επιδρούν στην κατάσταση της Υγείας, τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση από όλους σε αυτήν, καθώς και τις δαπάνες και την χρηματοδότηση της Υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση από όλους σε αυτήν, καθώς και τις δαπάνες και την χρηματοδότηση της Υγειονομικής περίθαλψης και τις αιτίες θνησιμότητας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την Υγεία για λόγους Δημοσίου συμφέροντος δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες η ασφαλιστές, ούτε βέβαια προβλέπεται επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επιβολή προστίμων για όσους αρνούνται να υποστούν Ιατρικές Πράξεις και μάλιστα και Πειραματικές!!

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΑΙ

Σε κάθε επεξεργασία και μεταβίβαση από όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται το παρόν, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μου όπως η κατάσταση της Υγείας μου, του εμβολιασμού μου η μη με τα συγκεκριμένα ενέσιμα σκευάσματα κατά της νόσου COVID-19, η ημερομηνία γέννησής μου, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, το όνομα, επώνυμο και το όνομα και επώνυμο των Γονέων μου.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΔΕ ΟΤΙ

σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας επιφυλάσσομαι για κάθε Νόμιμο Μέσο εναντίον σας καθώς και προσωπικά εναντίον του κάθε υπεύθυνου ατόμου για την υλική και ηθική μου βλάβη η και ζημία, θετική η και αποθετική ενώπιον των Ελληνικών και Διεθνών Δικαστηρίων και Θεσμών, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Μετά από συνεχείς ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα της κυβερνητικής αναγγελίας για ειδική υποχρέωση των άνω των εξήντα ετών ανεμβολιάστων να υποβληθούν σε εμβολιασμό με απειλή προστίμου εκατό ευρώ το μήνα, με βάση την επιστημονική και κοινωνική μου ευθύνη παρέχω την ακόλουθη απάντηση:

Υπενθυμίζω την από 18/8/2021 Γνωμοδότησή μου, όπου θεμελιώνεται η παραβίαση των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των αρχών και κανόνων νομιμότητας του Διεθνούς Δικαίου και των δημοκρατικών Συνταγμάτων με την άμεση ή έμμεση επιβολή όλων των μέτρων κατά της νόσου Covid 19.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό, επισημαίνεται ότι η παράβαση είναι πολύ βαρύτερη και ότι αποτελεί, ακόμη και αν γίνεται για το καλό του ανθρώπου, έγκλημα κατά του Ανθρώπου, εφόσον το εμβόλιο βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Η θεμελίωση γίνεται στις ρητές διατάξεις του διεθνούς δικαίου, που θεσπίστηκαν μετά τις εμπειρίες των ιατρικών πειραμάτων του Εθνικοσοσιαλισμού, κυρίως δε στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ν. Υόρκη 1966) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Βιοϊατρικής (ιδίως Κεφάλαιο ΙΙ, με τίτλο: Συναίνεση, άρθρα 5 επ.), (Oviedo 1997), που αποτελούν και υπερσυνταγματικής ισχύος εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας.

Στην ίδια Γνωμοδότηση επισημαίνω το δικαίωμα και την υποχρέωση όλων των πολιτών και κατά πρώτον λόγο των επισήμων Ενώσεων των Επαγγελματιών και των Εργαζομένων να ασκήσουν κάθε συνταγματικό μέσο νόμιμης προστασίας και κυρίως να προσφύγουν στην εθνική και διεθνή Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στην πρόσφατη αναγγελία απειλής προστίμου στους πάνω από εξήντα ετών ανεμβολιάστους, αποτελεί απειλή επιβολής χρηματικής κύρωσης για μη εκτέλεση πειραματικού εμβολιασμού και επιπλέον απειλή της επιβολής της εν λόγω κύρωσης στην κοινωνική κατηγορία των ανθρώπων που είναι ηλικίας από 60 ετών και πάνω. Η αναγγελία αυτή αποτελεί, κατά την επιστημονική μου άποψη, απειλή: πρώτον, τέλεσης από τα όργανα του κράτους πράξης που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα του Ανθρώπου βάσει των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ανθρώπου και των άρθρων 5 επ. του Κεφ. ΙΙ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Βιοϊατρικής και, δεύτερον, τέλεσης πράξης κατά των άνω των 60 ετών προσώπων, η οποία παραβιάζει την από το Διεθνές Δίκαιο και το Σύνταγμα απαγόρευση των διακρίσεων. Σημειώνομε ότι η απαγόρευση αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή της προστασίας της αξίας του Ανθρώπου.

Ευχόμαστε η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά, να μη θεσπίσει την απειλή με συνταγματικά ανυπόστατο νόμο.

Η παρούσα ενημερωτική για όλους τους πολίτες Δήλωση απευθύνεται ιδίως προς τις κατά κύριο λόγο ηθικά και επιστημονικά υπεύθυνες Διοικήσεις των κεντρικών Ενώσεων Δικηγόρων, Δικαστών, Ιατρών και Δημοσιογράφων, που ασκούν δημόσιο κοινωνικό λειτούργημα

Κύθηρα, 5 Δεκεμβρίου 2021

Γιώργος Κασιμάτης

________________, ____ / ____ / 20___

____ ΔΗΛ________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *