Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υπενθύμιση Προς Εκπαιδευτικούς

Print Friendly, PDF & Email

Του ____________________________________ κατοίκου ________________ ως ασκών τη γονική μέριμνα επί του/της ανήλικου/ης μαθητη/τριας _____________________________, της ______ τάξης του _______ δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου ___________________

ΠΡΟΣ

Τον Διευθυντή του _________ δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου ___________________________

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, σε περίπτωση που δεν είστε γνώστης, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων που ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα Δικαίου , που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρη ισχύ και σαφώς υπερτερούν και υπερισχύουν κάθε κανονιστικής διάταξης ή μεταγενέστερου εξαιρετικώς θεσπισθέντα νόμου , που ουδόλως τροποποιούν η καταργούν αυτά ρητώς:

1). Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ. ΕΕ) και άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

2). Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

3). Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

4). Άρθρ. 16 παρ. 2,3,4 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 14 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης),

5). Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.),

6). Άρθρ. 12 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ ( συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή) σε συνδ. με άρθρ. 338 του ν. 4512/2018 (ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998 ‘’κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

7). Άρθρ. 6 της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO για τη βιοηθική και τα δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

8). Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

9). Άρθρ. 16 παρ. 1, 2 και άρθρ. 19 παρ. 1 του ν. 2101/1992 (Κύρωση Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού) σε συνδ. με άρθρ. 24 ΧΘΔ ΕΕ ,

10). Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR),

11). Άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), όπου αναγράφεται ότι ‘’σκοπός της πρ/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών … κλπ,’’ και παρακάτω ότι : ‘’ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες … και δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή’’,

12). Άρθρ. 36 του ΦΕΚ 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ‘’καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων’’ …οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς,

13). Άρθρ. 24 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπου αναγράφεται η πίστη στο Σύνταγμα και άρθρ. 25 Υ.Κ. όπου γίνεται λόγος για νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, αναγράφεται ρητώς ότι ο υπάλληλος οφείλει να μην εκτελέσει διαταγή που είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη.

Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ήθελε υπαχθούν σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των υπ΄ αυτών αυτουργών, ως εκτελεστών, προσώπων.

Δεδομένου όλων των ανωτέρω, απευθύνομαι σε εσάς, ως αρμοδίου οργάνου δια της θέσεώς σας (Διευθυντού του Σχολείου) και ζητώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Σ σε συνδ. με το άρθρ. 3 παρ. 1, άρθρ. 4 και 12 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του ΚΔΔ), να μου θέσετε εγγράφως και με αριθμό πρωτοκόλλου , επακριβώς τι ζητάτε από τον/την μαθητή/τρια _____________________, για ποιους επακριβώς αιτιολογημένους λόγους, τη νομική βάση αυτών που ζητάτε με πλήρη νομική τεκμηρίωση, τη χρονική επανάληψη και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, την απόλυτη ιατρική καταλληλότητα και την ενδεδειγμένη καταλληλότητα ως του μόνου διαπιστωμένα ακριβούς και ορθού έγκυρου μέσου επιστημονικώς, αν διασφαλίζεται το απόρρητο των όποιων αποτελεσμάτων των μαθητών ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, εάν θα χρησιμοποιηθεί το εξαχθέν δείγμα των ανήλικων μαθητών γενετικού κώδικα , πού, πώς και για ποιους σκοπούς, τις συνέπειες σε θετική ή αρνητική ανταπόκριση του/της μαθητή/τρια και να μού υπογράψετε υπευθύνως ότι βάσει όλων αυτών και των ανωτέρω που σας εξέθεσα, αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη των πράξεών σας έναντι του/της μαθητή/τριας.

Κατόπιν τούτων και αφού τηρηθεί η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία, σας δηλώνω ότι θα λάβετε την απάντησή μου, αφού βεβαίως προηγηθεί η παράδοση από εσάς στα χέρια μου του επαρκώς αιτιολογημένου και πρωτοκολλημένου εγγράφου σας.

Σας ενημερώνω ότι έχει κατατεθεί ήδη μήνυση που παράλαβε ο/η __________________________ την ______________ με αριθμό πρωτοκόλλου __________________ στο Α.Τ. ______________, προς εσάς και όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας για βασανισμό, εσχάτη προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Να γνωρίζετε επίσης ότι βάσει του Άρθρου 275§ 1- Κ.Π.Δ. (Νόμος 4620/2019) – Στα αυτόφωρα εγκλήματα “οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα”

Μέχρι να λάβω πλήρη ενημέρωση και υπεύθυνη δήλωση από μέρους σας, η προσέλευση των μαθητών στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, καθίσταται ελεύθερη, απρόσκοπτη και υποχρεωτική, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος.

Παρακαλώ η παρούσα να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και να τεθεί στο αρχειακό υλικό των εγγράφων που τηρείτε.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *