Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Άρνηση Ιατρικών Πράξεων (σε ανήλικο)

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣ: Τ____ Διευθυντ______ Του ______ Δημοτικού / Γυμνασίου / Λυκείου _________________________
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

Ονοματεπώνυμο γονέα/ων : ________________________________________________________,
κατοίκου/ων : __________________________________________________________________,
Ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα επί του/της/των ανήλικου/ης/ων μαθητή/τριας/των
της ________________ τάξης του _________ Δημοτικού / Γυμνασίου / Λυκείου _________________________,
Ονοματεπώνυμο παιδιού/ων: _______________________________________________.

Δια της παρούσης δήλωσης μου και έχοντας την γονική μέριμνα κατ’ άρθρο 1510 Α.Κ. των ανήλικων τέκνων μου, ___________________________________________________________

σας δηλώνω οτι αρνούμαι και δεν συναινώ οι ανωτέρω μαθητές του σχολείου σας, ούτε τώρα στην παρούσα χρονική περίοδο, αλλά ούτε και στο μέλλον να υποβληθούν ερήμην μου και άνευ της εγγράφου συναινέσεως μου από τον οιοδήποτε, οπουδήποτε σε οποιοδήποτε τεστ ανίχνευσης του κορωναϊού sars–cov-2 (είτε σε μοριακό τεστ pcr, είτε σε rapid τεστ -τεστ αντιγόνου- είτε σε self test (αυτοδιαγνωστικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού)) που χορηγείται από τα φαρμακεία ή σε τυχόν άλλο, ως προληπτικού μέσου αντιμετώπισης της ασθένειας covid-19, για τους εξής αναφερόμενους ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και αιτίες καθώς και για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να εκθέσω στο μέλλον.

Επειδή, δεν διασφαλίζεται το απόρρητο των αποτελεσμάτων του τεστ, το οποίο ως ζήτημα που άπτεται της προσωπικής υγείας είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, που αναγνωρίζεται και προστατεύεται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή, δεν εξασφαλίζεται το ποιος και δια ποιους λόγους θα χρησιμοποιήσει το δείγμα του γενετικού κώδικα του ανηλίκου μαθητού, τέκνου μου, το οποίο δύναται να εξαχθεί εκ της διαδικασίας οιουδήποτε είδους τεστ ανίχνευσης covid 19.

Επειδή, αντιθέτως, είναι πολύ πιθανή, αν όχι βεβαία, η αθέμιτη και χωρίς την ρητή και έγγραφη συγκατάθεση μου, συλλογή, επεξεργασία και καταχώριση του dna σε ηλεκτρονική βάση βιομετρικών δεδομένων. (βλέπετε σχετικώς: https://www.efsyn.gr/…/278890_o-eody-synelexe-paranoma…)

Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες και ειδήσεις που έχουν καταχωρηθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, επικρατεί στους επιστημονικούς κύκλους έντονη αμφισβήτηση και διχογνωμία για την επιστημονική εγκυρότητα και τεχνική αρτιότητα των τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού sars–cov-2 που κυκλοφορούν στο εμπόριο, δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που υγιείς άνθρωποι καταγράφονται ως ψευδώς θετικοί στα τεστ που διενεργούνται και αυτό συμβαίνει

Επειδή οι εμπορικοί κατασκευαστές και τα εργαστήρια θέτουν τα δικά τους όρια στον έλεγχο κατά την επεξεργασία των δειγμάτων.

Επειδή, σήμερα, για να διενεργηθεί στην ιατρική πράξη οιουδήποτε είδους διαγνωστική, προληπτική ή θεραπευτική επέμβαση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να συναινέσει στην επίμαχη ιατρική πράξη ή αντιθέτως να την αρνηθεί, εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωσή του.

Επειδή, συνακόλουθα η διενέργεια του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού sars–cov-2 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του προσώπου η οποία είναι αλληλένδετη με την ελεύθερη βούλησή του και μάλιστα μετά από ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς (informed consent) ως θεμελιώδη αρχή του δικαίου και της ιατρικής δεοντολογίας.

Επειδή, ειδικότερα, η σύμβαση του οβιεδο, η οποία κυρώθηκε από την ελληνική πολιτεία με τον ν. 2619/1998 (φεκ α’ 132) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του συντάγματος, δηλ. η σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής προβλέπεται ότι επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του

Επειδή, εξάλλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005) όπου ορίζεται ότι: ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς

Επειδή, προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς είναι οι ακόλουθες:

α) να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

αα) αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. λαμβάνεται όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

γ) η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.

δ) η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.

Επειδή, συνεπεία των ως άνω νομικών διατάξεων προκύπτει ότι η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς ανάγεται σε κομβικό και καθοριστικό σημείο για την διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης, επομένως και του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού sars–cov-2.

Επειδή, επίσης, εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερική πίεση, απειλή ή ψυχικό εξαναγκασμό.

Επειδή, υπό τις διαγραφόμενες όμως κοινωνικές συνθήκες της έντονης ψυχολογικής τρομοκρατίας, της διαρκούς τηλεοπτικής προπαγάνδας και της πλύσης εγκεφάλου, της παραπληροφόρησης καθώς και της έλλειψης αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης, εν σχέσει προς την αξιοπιστία ή μη των covid tests, του εκφοβισμού των πολιτών με τον κοινωνικό στιγματισμό και αποκλεισμό τους από την κοινωνικοοικονομική ζωή, στην περίπτωση που αρνηθούν να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης του κορωναϊού, υπονομεύεται η προσπάθεια για την πλήρη, σαφή, κατανοητή και αντικειμενική ενημέρωση των ανθρώπων αναφορικά με τα οφέλη των covid tests στην επιδημιολογική έρευνα, με συνέπεια η συναίνεση των πολιτών να πάσχει ακυρότητας, αφού δύναται να χαρακτηρισθεί ως προϊόν ψυχικού εξαναγκασμού, εσκεμμένης παραπλάνησης και υποκρυπτόμενης απειλής.

Επειδή, συνεπώς βάσιμα και δικαιολογημένα υποστηρίζω ότι η άσκηση συνεχούς ψυχολογικής πίεσης, ο διαρκής εργασιακός εκφοβισμός και η συστηματική καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας αποσκοπούν στην κάμψη και εν τέλει στην εξουδετέρωση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και στην ισοπέδωση των προσωπικών του αντιστάσεων, ώστε να υποβάλλεται σε μία σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία ανίχνευσης του κορωναϊού sars–cov-2, χωρίς την συναίνεσή του και ενάντια στην θέλησή του.

Επειδή, ως εκ τούτου η συστηματική και μεθοδευμένη παραβίαση της νομοθετικός κατοχυρωμένης και δεσπόζουσας στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, καθώς και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, αρχής της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, μας βρίσκει απολύτως αντίθετους και διαχωρίζω την θέση μου δηλώνοντας με παρρησία προς κάθε αρμόδια αρχή ότι αρνούμαι να υποβληθεί το παιδί μου σε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού sars–cov-2, η οποία μαζικοποιεί και αποπροσωποποιεί τον άνθρωπο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταργεί την ελεύθερη βούλησή του.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/28-11-2005)

1. ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.

3. στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

4. κατά τον παρόντα κώδικα:

α) στην έννοια ασθενής περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας,

β) στην έννοια οικείος περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επειδή, κατ’ αποτέλεσμα, ιατρικές πράξεις είναι κατά τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας τόσο τα διαγνωστικά τέστ, όσο και το εμβόλιο, αλλά και η μάσκα.

Επειδή, δε με βάση τον ως άνω κώδικα έχω έννομο συμφέρον και δικαιούμαι ως ασκών την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων μου να αρνηθώ την λήψη οιασδήποτε ιατρικής πράξης επί της οικείας οπουδήποτε αλλού

Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, άρθρο 11 (ν.3418/28-11-2005):

1. ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων.

2. ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. στις περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει αποκλειστικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, για την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες ή και τους κινδύνους από την εκτέλεσή της, καθώς και για το βαθμό πιθανολόγησής τους.

3. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις.

4. αν τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός τα ενημερώνει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. ενημερώνει, επίσης, τα τρίτα πρόσωπα, που έχουν την εξουσία να συναινέσουν για την εκτέλεση της πράξης αυτής, κατά τις διακρίσεις του επόμενου άρθρου.

Επειδή, επομένως ,συμφώνως προς τα άρθρα 1,11 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, η υποχρεωτική υποβολή ενός προσώπου σε τεστ ανίχνευσης του κορωναϊού sars–cov-2, ως προληπτική ιατρική πράξη, για την αντιμετώπιση της ασθένειας covid-19, συνιστά σαφώς βιοϊατρική παρέμβαση για την οποία επιβάλλεται να ζητηθεί η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του εξεταζομένου προσώπου, μετά από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωσή του.

Επειδή, τούτο εδράζεται σαφώς στην διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005) όπου ορίζεται ότι: ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4512/2018, ορίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του n. 3418/2005 είναι άκυρη. αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες

Επειδή, στον χώρο της ιατρικής επιστήμης κυριαρχεί ως υπέρτατη αρχή το αδιαπραγμάτευτο και πανανθρώπινο αξίωμα σύμφωνα με το οποίο η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος oluntas aegroti suprema lex που ως ηθική επιταγή διαχρονικής αξίας και σπουδαιότητας χαρακτηρίζει το σύνολο των ιατρικών πράξεων και καθορίζει τα θεμιτά όρια της ιατρικής παρέμβασης στην ζωή και στην υγεία του ανθρώπου.

Επειδή, στην διακήρυξη της λισσαβώνας που εκδόθηκε από την παγκόσμια ιατρική ένωση, ορίζεται ότι ο ασθενής, αφού ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με την θεραπεία που του προτείνεται ή να διαφωνήσει με αυτήν και να μην την αποδεχθεί και ως εκ τούτου κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ασθενούς, ως απόρροια της ανθρώπινης υποστάσεώς του, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος αποκλειστικά για την υγεία του.

Επειδή, σύμφωνα με τον κώδικα της νυρεμβέργης που περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και κανόνων ηθικής ιατρικής δεοντολογίας (μεταξύ των οποίων την αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς, την απουσία εξαναγκασμού), αναγνωρίζεται ρητά ως πρώτος κανόνας, ότι η εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης τhe voluntary informed consent of the human subject is absolutely essential που έχει γίνει σήμερα παγκοσμίως αποδεκτός και έχει ενσωματωθεί και στο άρθρο 7 του διεθνούς συμφώνου των ηνωμένων εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα και έχει κυρωθεί από την ελληνική πολιτεία με τον νόμο 2462/1997, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 1 του συντάγματος και έχει αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ.

Επειδή, κάθε κρατική επιδίωξη για την άμεση ή έμμεση επιβολή του υποχρεωτικού εξαναγκασμού σε διαγνωστικά τεστ ή σε εμβολιασμό για την αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί ο κορωναϊός sars–cov-2, κείται προδήλως εκτός του νομικού μας πολιτισμού και παραβιάζει απροκάλυπτα τις αρχές και το πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου, της ιατρικής δεοντολογίας, των διεθνών συμβάσεων και συμφώνων, του κώδικα της νυρεμβέργης η οποία πρέπει να αποδοκιμασθεί και να αποκρουστεί σύσσωμα από όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες του κόσμου, ως απάνθρωπη μεταχείριση και ψυχικός βασανισμός του ανθρωπίνου προσώπου από τους παγκόσμιους τρομολάγνους πολιτικοϋγειονομικούς διαχειριστές της πανδημίας.

Επειδή, κατ’ άρθρο 16 & 2 η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Επειδή, επομένως, με βάση το ισχύον σύνταγμα της χώρας κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποκλειστεί απ την εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, ούτε η φοίτησή του είναι δυνατόν να εξαρτάται από την προηγούμενη συμμετοχή του και μάλιστα ακουσίως σε οιαδήποτε ιατρική πράξη .

Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με το φεκ 1340/2002 – φ.353.1/324/105657/δ1/2002) και συγκεκριμένα σύμφωνα προς το άρθρο 36 , με τον τίτλο καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων……. οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

Επειδή, επομένως ο εξαναγκασμός των μαθητών σε οιαδήποτε ιατρική πράξη, ή ο αποκλεισμός μαθητών από την φοίτηση, δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των διδασκόντων, αλλά αντιθέτως αποτελεί ελέγξιμη αστικά και ποινικά πράξη.

Επειδή, εξάλλου συμφώνως προς το άρθρο 25 (ν.3528/2007 φεκ26/09-02-2007 ) νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών παρ. 1 ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών, παρ. 2 ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν, παρ. 3 αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα υπουργό. εάν εκείνος που διέταξε είναι ο υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον πρωθυπουργό.

Δια τους ως άνω λόγους

ως και δια όσους άλλους ήθελε εκθέτω εγγράφως αρμοδίως εν ευθέτω χρόνω, σας δηλώνω ρητώς, ότι υπό την ιδιότητα του ασκών την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων μου ________________ ________________________________________________________________________________ μαθητών στο σχολείο σας δεν συναινώ και αρνούμαι να υποβληθούν τα τέκνα μου, σε οιοδήποτε τεστ ανίχνευσης κορωναϊού sars-cov-2 για την αντιμετώπιση της ασθένειας covid-19, εξ οιουδήποτε, οποτεδήποτε.

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, εάν δεν σεβαστείτε την ανωτέρω δήλωσή μου, ως ασκών την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων μου.

_____________________, _____ / _____ / 20_____

_____ δηλ _________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *